"Васил Левски" гр. Нови Искър

Профил на купувача

Профил на купувача

170 СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР                                                  

 

170  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

гр. Нови Искър, п.к. 1280,  ул. „Искърско дефиле“ 277,

тел. 8923081, e-mail: sou_170@abv.bg

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

            На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение №136/06.04.2017г. на СОС, Решение №118 по Протокол 49 от 15.03.2018г.

    I.        ВИДОВЕ ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 170 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г., определени с решение на ПС /Протокол № 6 от 24.06.2020г./

 

1.    ФУТБОЛ / за ученици от 6 до 10 год./

II.    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1.      Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2.      Заявление за участие;

3.      Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

4.      Декларация на основание чл.220 ал 1от ЗПУО, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства:

5.      Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:

6.      Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

7.      Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

8.      Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми:

9.      Проект на договор /приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него. /Приложено след текста на обявата /.

10.  Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

11.   Оферта, която трябва да съдържа:

а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) индивидуална цена за обучение на ученик за 1 астрономически час

д) социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III.       СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 

От 15.07.2020г. до 20.07.2020г.

 

IV.         КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(1) (Изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б" - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър - 5 т.

б) за степен магистър - 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

(2) (Изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи - максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

- при липса на професионален опит - 5 т.;

- до 3 години - 15 т.;

- над 3 години - 25 т.

(3) (Изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език - максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление - 10 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 5 точки;

- при пълно съответствие - 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група - 10 т.;

- при несъответствие - 0 точки;

- при непълно съответствие - 5 точки;

- при пълно съответствие - 10 точки;

(4) (Изм. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик - максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

 

Брой точки =

Най-ниската предложена цена

х 20

Цената, предложена в офертата на участника

ИД - извънкласна дейност

(5) (Изм. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Социална отговорност - максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 5 т.;

- 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

 

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

V.           НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

1.     Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

2.В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт - специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А" и в плик „Б" се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от управителя на фирматакандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

2.     Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

3.     Конкурсът се провежда след представяне на минимум една оферта.

4.     Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

5.     Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

6.     ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПОСТАВЯТ В ДВА ОТДЕЛНИ ПЛИКА:

7.1   В плик "А" се поставят документите по раздел II., от т. 1 до т. 9 включително;

7.2   В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на раздел II., т. 10, т.11 (от б. „a до б. „e“ включително).

7.3   Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

8.При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

 9. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в раздел II, от т.1 до т.9 включително.

10. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

11. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

12. В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

13.Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

14. Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не подълъг от три учебни години.

 

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДОГОВОР

 Днес ........................ в гр. София на основание Заповед № ............ за определяне на спечелилия конкурса участник се сключи настоящия договор за извънкласна дейност между:

1. ............................................ училище,

представлявано от ............................................................... - директор,

наричано в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. Фирма/физическо лице ................................................................................

Регистрация: ........................................................

Булстат № ............................................................

Със седалище и адрес на управление: .....................................................................................................

представляван/о от ............................................................................................................................

наричан в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна се споразумяха за следното:

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществява обучение на ученици от клас ................... по ........................ /вид дейност/, съгласно писмено изявеното от техните родители желание.

Чл. 2. Обучението /заниманията/ ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците, неразделна част от този договор и по установен седмичен график, който се съгласува с директора на ....................................... училище.

 ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Дължимата сума на Изпълнителя се формира като сума от индивидуалните цени за услуги, които се заплащат от родителите на съответния ученик за предоставената услуга.

Индивидуалната цена за услуга е в размер на .................. лв. на ученик на занимание, за реално присъствие.

Чл. 4. Сумите се събират от Изпълнителя до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

Чл. 5. До края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата. Изпълнителят предоставя на Възложителя финансов документ за преведената по банкова сметка .................................................. цена на услуга за почасово ползване на части от имоти - публична общинска собственост съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 6. Изпълнителят издава на родителите документ за заплатените цени на услуги.

 ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Договорът се сключва за времето от ................... 20..... г. до ..................... 20..... г. включително.

Чл. 8. Заниманията се провеждат ............... пъти седмично, във време извън седмичното разписание на учебните часове при наличие на свободна база и съгласуване на графика за провеждане с директора на училището и следва да бъдат съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. Възложителят има право да осъществява системен контрол за изпълнение на договора.

Чл. 10. Възложителят се задължава да осигури условия за нормалното провеждане на заниманията в рамките на съгласувания график и съдейства при сформирането на групите за обучение.

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. Изпълнителят се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта.

Чл. 13. Изпълнителят носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на провеждането на заниманията, като спазва всички нормативни изисквания, представени от Възложителя.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да предостави качествена услуга.

Чл. 15. Изпълнителят се задължава да обезпечи обучението с учебници и учебни помагала.

Чл. 16. При неспазване на установения седмичен график по чл. 2 по обективни и независещи от Изпълнителя причини, той се задължава да отработи пропуснатите занимания.

Чл. 17. Изпълнителят се задължава да представи пред родителите постиженията на учениците под формата на открити практики, тържества и чрез включване в празниците и проявите на училището.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

т. 1. с изтичане срока за извършване на услугата;

т. 2. по взаимно съгласие на страните;

т. 3. при виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

т. 4. по желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец.

 VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото българско законодателство.

Чл. 20. Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:

............................                                                               ............................

 

Директор на ...............................училище

....................................................................

 

Счетоводител на .......................училище

....................................................................

 

ОДОБРЯВАМ:

 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 10.07.2020 г.
Провеждане на процедура  за възлагане на обществена поръчка  чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет   Строително ремонтни работи по облагородяване на дворното пространство на 170 СУ „Васил Левски“ гр. Нови Искър.
Краен срок за подаване:
20 юли 2020 (пон), 23:59
-
Оферти се подават в електронния регистър за обществени поръчки.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА - 11.06.2019 г.
З А П О В Е Д

№ 809-709/11.06.2019 г.

На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и представено  мотивирано предложение с Вх. №906/11.06.2019г.  от назначената със Заповед №781-681/30.05.2019 г. на директора на 170 СУ „Васил Левски“ комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

О П Р Е Д Е Л Я М

1.      По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в 170 СУ „Васил Левски“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:

·         Заявител по Схема „Училищен плод“ ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“, с максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –  ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“, с максимален брой доставки за всяка учебна година 50 бр.;

2.      На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

3.      На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

 

Дата: 11.06.2019 г.                                                  Директор: /п/

                                                                                                   /Пл. Димитров/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА - 20.05.2019 г.
Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата, на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения
---------------------------------------------------------------------------------------
гр. Нови Искър, общ.Столична; ул.”Искърско дефиле”№ 277
телефон: 892 30 81892 30 85, e-mail: sou_170@abv.bg

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 136, чл. 1 Зв и чл. 1 Зг от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС N2251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г„ в сила от 11.11.2016 г., бр.З6 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г. в сила от 7.07.2017 г. изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г. в сила от 23.05.2018 г. бр. 53 от 26.06.2018 г. в сила от 20.06.2018 г. бр. 97 от 23.11.2018 г. бр. 18 от 1.03.2019 г. изм., бр. 19 от
5.03.2019 г. в сила от 5.03.2019 г. [Наредбата/

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ
ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019 / 2020, 2020 / 2021 и 2021 / 2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. I З от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” (Наредбата);
- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
- производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение Ne З, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ат. З от Наредбата;

УСЛОВИЯ
Срокът за набиране на предложенията, е от 20.05.2019 г. до 16.00 ч. на 29.05.2019

  1. Място на подаване - сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.
  2. Приблизителният брой на децата/учениците в училището от подготвителната група и учениците от I до IV клас включително през 2019-2020 учебна година ще бъде 350 ;
  3. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 r /З учебни години/;
  4.  Максимален брой доставки за всяка учебна година: по схема „Училищен плод” - 46 бр. доставки; по схема „Училищно мляко” - 50 бр. доставки;
  5. Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие” определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година:

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”, представят поотделно за всяка от схемите:

1. По схема „Училищно мляко“:
-   ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис и печат/;
-   Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
-   Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;
-   Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл, 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;
-   копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема ”Училищно мляко”;
-   Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 - ако кандидатите са заявителите по чл. 13, ал. 1, т. З от Наредбата;
-   Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, З и 5 от Наредбата
-   Време за реакция при несъответствие на доставките.

2. По схема „Училищен плод":

-   ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи [представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис и печат/;

-   Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
-   Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба N2 З от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;
-   Преимущество при избора на заявител по схемата имат: Заявители с опит на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемата и брой обекти / учебни заведения/.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

1 .Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;
2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
З. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите ”Училищно мляко” и „Училищен плод”, при спазване на изискванията на Наредбата.
4.                       Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
5.                       Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт 02 / 892 30 86

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата, на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения — 20.05.2019г.