"Васил Левски" гр. Нови Искър
Новини

Новини

Информация за дневния режим след връщане в училище от 10.11.21г. на учениците от начален курс

ü Начало на учебния ден- 7.45ч

ü В дните за тестване , същото се извършва от 7.45ч. до 8.15ч . , а първи час започва от 8.15ч.

ü В дните за тестване уч.часове  са по 30мин. за 1ви и 2ри  клас, 35мин. за 3ти и 4ти клас.

ü Във всички останали дни режимът остава непроменен – 1ви час от 7.45ч.

ü Обядът, ООФА и следобедният режим  остават непроменени.

ü Паралелките, които продължават в ОРЕС спазват същото разписание, за да има синхрон с учителите- специалисти, които преподават в училище и в ОРЕС.

ü Припомняме, че 30 минути преди провеждане на теста учениците да не са  консумирали храна и да не съм поемали течности.

ü За неизползваните купони от стола от 21.10 и 22 10.2021 г.  ще Ви бъдат върнати парите. Нови купони за дните 10.11.2021 г- 12.11.2021 г ще може да закупите от представите на стола, който ще бъде на маса пред централния вход на училището. От другата седмица ще има друга организация за закупуване на купони, за което ще Ви уведомим допълнително.

ü Родителите, които разполагат с валиден документ за преболедуване – зелен сертификат или друг валиден официален документ на тяхното дете да го представят на класните ръководители.

ü Измерването на температурата на входа на училището и следенето за грипоподобни симптоми ще продължи.

ü Съгласно НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА, утвърдени със Заповед № РД09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на образованието и със Заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, ученик, който е с положителен тест ще бъде отвеждан в стая 120 в училището, от дежурен за деня зам. директор или друг служител. Ученикът ще изчака там, до взимането му от родител. Ученикът, ще бъде приет отново в училище след представен медицински документ от личен лекар, че е клинично здрав.

ü С учениците, чиито родители не са изразили съгласие за тестване с антигенни тестове два пъти седмично в училище ще се провежда асинхронно обучение. Учениците ще могат да наблюдават и слушат учебните занятия, без да се включват в тях.

                  


                     

                   РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ДНИТЕ ЗА ТЕСТВАНЕ

                                                     от 8.11.2021г.  В НАЧАЛЕН КУРС

       За всички паралелки тестването ще се извършва от 7.45ч. до 8.15ч., два пъти седмично - понеделник и четвъртък или първият присъствен ден след общи неучебни дни.

 

 Iа,   Iг кл.

I б,  I в клас

 

 II а,  II б, II в кл.

ТЕСТ

7.45-8.15ч.

7.45-8.15ч.

ТЕСТ

7.45-8.15ч.

закуска

 

8.15- 8.40

 

 

 1 час

8.15- 8.45

8.40- 9.10 

 1 час

8.15- 8.45

закуска

8.45- 9.10

 

2 час

8.55- 9.25

2 час

9.10- 9.40

9.20 - 9.50

закуска

9.25- 9.50

3 час

9.50 – 10.20

10.00 – 10.30

3 час

9.50- 10.20

4 час

10.40 – 11.10

10.50 – 11.20

4 час

10.40- 11.10

5 час

11.20 - 11.50

11.30 – 12.00

5 час

11.20 -11.50

6 час

12.00 – 12.30

12.10. - 12.40

6 час

12.00- 12.35

 

 

 

 

 

 

 

 IIIа , IIIб , III в клас

 

 

IV а,   IV б,   IV в, клас

ТЕСТ

7.45-8.15ч.

 

ТЕСТ

7.45-8.15ч.

1 час

8.15- 8.50

 

1 час

8.15- 8.50

2 час

9.00- 9.35

 

2 час

9.00- 9.35

закуска

9.35- 10.00

 

3 час

9.45- 10.20

3 час

10.00- 10.35

 

закуска

10.20 – 10.45

4 час

10.45- 11.20

 

4 час

10.45- 11.20

5 час

11.30-12.05

 

5 час

11.30-12.05

6 час

12.15-12.50

 

6 час

12.15-12.50

     

Обяд, ООФА  и следобедният режим остават непроменени.

     

                        

170 Средно училище "Васил Левски"
гр. София, кв. Курило, ул. "Искърско дефиле" №277, 02/892 30 81,sou_170@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД

 

№124- 6/17.09.2021г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6,  ал. 4 и чл.7, от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Начало и край на учебния ден в 170 Средно училище "Васил Левски" през учебната 2021/2022година, както следва:

 

За ученици от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията на учебния ден

I а, I б,  I в, I г клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове : 5 час-12.00, 6 час-12.45; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

II б  клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове : 5 час-12.00, 6 час-12.45; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 2

II а, IIв  клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-11,45, 6 час-12.30; край на часове за учениците посещаващи ПИГ - 16.30 часа,  взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

III а,  III б, III в клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-12.00, 6 час-12.50; край на часове за учениците посещаващи ПИГ – 17,00 часа,  взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

IV а, IV в, IV б клас

7,45 часа

край на редовни уч. часове - 5 час-12.00, 6 час-12.50; край на часове за учениците посещаващи ПИГ – 17,00 часа, взимане на учениците до 18.00 часа

организация по чл. 20, ал. 1

V - XII клас

8.15 часа

6 час- 13,25, 7 час- 14,15, 8 час- 15,05 часа

полудневна организация - една смяна, преди обед

        

            Продължителността на учебния час да бъде, както следва:

-          за I и II клас- тридесет и пет минути;

-          за III и IV клас- четиридесет минути

-          за V- XII клас- четиридесет минути

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение. Информация за началото и края на учебния ден, както и за особеностите в неговата организация да бъдат публикувани на интернет страницата на училището в срок до 30.09.2021 г. от Анастасия Владимирова Петрова.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Десислава Рангелова на длъжност: заместник директор по АСД.

 

 

 

                                                                                                              ДИРЕКТОР: ......................

Биляна Тодорова Найденова

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето

1.

Десислава Венциславова Рангелова

Заместник-директор, АСД

 

2.

Анастасия Владимирова Петрова

Педагогически съветник

 

 

Списък за касирането в 1-ви клас за 2021/22 г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на
170 СУ “Васил Левски”
от 28.05.2021г. до 04.06.2021г. год.

I.  Вид извънкласни дейности – роботика, лятна занималня

II. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите;
(2) Заявление за участие;
(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
(4) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател
(6) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
(7) Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(8) И още:
а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;
г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.
е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;
ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса –от 28.05.2021 г. до 04.06.2021г.

IV. Критерии за оценка на офертите:

(1) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б” – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър – 5 т.

б) за степен магистър – 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.
(2) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените документи в чл. 9, ал. 8, б. „в” от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности на СО  – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
– при липса на професионален опит – 5 т.;
– до 3 години – 15 т.
– над 3 години – 25 т.

(3) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;

(4) Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20.
Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД =

Най-ниската предложена цена                                          х 20

Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

(5) Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:
– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;
– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

V. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2) В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А” и в плик „Б” се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата 7кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4)  Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

(5) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

VI. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик „А” се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

(2) В плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

VII.  При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не по-дълъг от три учебни години.

Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за определената извънкласна дейност. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно т. VIII.

VIII. Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО:

1. Цени за почасово ползване на стаи за обучение, аудитории, зали, кабинети и други помещения:
1.1. За помещения с площ до 50 кв. м. – 0,26 лв./кв.м./астрономически час;
1.2. За помещения с площ над 50 кв. м. 0,22 лв./кв.м./астрономически час.

3. Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на помещенията по т.1 надвишава 30 часа за една възрастова група, се заплаща цена за 30 часа.

 

               
Уважаеми родители,
във връзка с противоепидемичната обстановка в страната,
учениците могат да се обучават в електронна среда по зравословни причини или по желание на родителите.
За целта е необходимо да подадете заявление. 
Бланка можете да изтеглите от сайта на училището.
Уважаеми учители и ученици,
Денят на буквите, сътворени от Светите братя Кирил и Методий, е сред най-ярките свидетелства за жаждата на нашия народ за наука духовност, за съхранено национално достайнство и традиции.
На 24 май се прекланяме пред всички учители, които са основните пазители на националните устои и със словото си изграждат духовната крепост на знанието.
Неуморно следвайте великата мисия, завещана ни от предците - да образоваме нашите деца, бъдещето на България. Пазете и ценете родния език, чрез който за отваряте прозореци на знанието към света.
Бъдете здрави, с вдъхновение следвайте мечтите си и постигайте творчески упехи!
Честит празник!

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 7317/27.03.2020 г. от Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомявам, 
че със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. министърът на здравеопазването удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
Бъдете здрави!
Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Р. България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и училищното ръководство. Уверяваме Ви, че всички ние-екипът на 170 СУ, работим и ще продължаваме да работим за подобряване на качеството на обучението в тези необичайни за всички нас условия. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
Преподователския екип  по време на дистанционното обучение ще работи с плотформата на : Microsoft Teams, Viber , Школо

*    Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
*    Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху възложените от учителя задачи и усвояването на учебния материал;
*    Подгответе налично електронно устройство и свързване с интернет;
*    Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;


Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите ни цели:

*    Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
*    Насърчавайте детето да бъде активно.
*    Съдействайте на по-малките деца в използването на наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ2 и БНТ4
*    Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
*    Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

Изпращаме Ви практически указания, които да Ви помогнат при необходимост да окажете техническа подкрепа на Вашето дете за изпълнение на поставените му задачи. Заедно с Обществения съвет работим за организиране на група за родителска взаимопомощ, която да Ви оказва подкрепа при технически затруднения за работа с платформата. Ръководството и учителите на 170 СУ Ви благодарим за Вашата съпричастност и ангажираност в учебния процес! Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на децата.

Ръководството на 170 СУ

Уважами родители,
предвид създалата се кризисна ситуация в 170 СУ "Васил Левски" 
от 16.03.2020 г. /понеделник/ обучението на учениците ще се извършва 
дистанционно, чрез използване на електронно четими учебници на издателство "Просвета",
електронен дневник "Школо" и създаване на групи в социалните мрежи  между учители и ученици!
Така създалата се ситуация важи до отмяна на кризисната ситуация.
За повече информация следете сайта на училището! 
Заповед за организиран спорт