"Васил Левски" гр. Нови Искър

Бюджет

Бюджет

Д О К Л А Д

 

Относно: получените и изразходвани средства към 30.09.2020г.

 

 

 

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2020 г. по дейности, както следва:

                            Дейност 322  - 2 093 933 лв.

                            Дейност 318 -       76 428 лв.

                            Дейност 326 -       74 089 лв.

                            Дейност 338 -     162 583 лв.

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.09.2020г. са в размер на 1 884 970,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :

1.      Средства за фонд работна заплата в размер на 1 167 846,00 лв.

2.      Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения –   

8 613,00 лв.

3.      Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 52 261,00 лв.

4.      Обезщетения по Кодекса на труда – 100 386,00 лв.

5.      Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –

255 286,00 лв.

6.      Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  6 008,00 лв.

7.      Разходи за медикаменти – 300,00лв.

8.      Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 217,00 лв.

9.      Разходи за учебници и учебни помагала – 43 271,00 лв.

10. Разходи за материали – 50 023,00 лв.

11. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на 

21 988,00 лв.

12. Разходи за външни услуги – 25 044,00 лв.

13. Разходи за текущ ремонт – 123 207,00лв.

14. Стипендии на ученици – 11 378,00 лв.

15. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –

19 140 ,00лв.

 

 

Общ разход към 30.09.2020г. – 1 884 968,00лв.

 

 

 

Изготвил доклада : Юлия Кирова

 

Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.06.2020г.

Д О К Л А Д

 

Относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2020г.

 

 

 

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:

                            Дейност 322  - 2 093 933 лв.

                            Дейност 318 -       76 428 лв.

                            Дейност 326 -       74 089 лв.

                            Дейност 338 -     162 583 лв.

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.03.2020г. са в размер на 699 352,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :

1.      Средства за фонд работна заплата в размер на 377 791,00 лв.

2.      Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения –   

1 607,00 лв.

3.      Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 40 148,00 лв.

4.      Обезщетения по Кодекса на труда – 1 237,00 лв.

5.      Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –

86 288,00 лв.

6.      Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  5 482,00 лв.

7.      Разходи за медикаменти – 300,00лв.

8.      Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 360,00 лв.

9.      Разходи за учебници и учебни помагала – 13 639,00 лв.

10. Разходи за материали – 8 674,00 лв.

11. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на 

23 397,00 лв.

12. Разходи за външни услуги – 14 654,00 лв.

13. Стипендии на ученици – 3 534,00 лв.

14. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –

18 144 ,00лв.

 

 

Общ разход към 31.03.2020г. – 595 255,00лв.

 

 

 

Изготвил доклада : Юлия Кирова

 

                          


 

                  Д О К Л А Д

 

Относно: получените и изразходвани средства към 30.12.2019г.

 

 

 

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:

                            Дейност 322  - 1 955 025 лв.

                            Дейност 318 -       42 970 лв.

                            Дейност 338 -     148 230 лв.

                            Дейност 389 -            765 лв.

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.12.2019г. са в размер на 2 225 287,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :

1.      Средства за фонд работна заплата в размер на 1 423 712,00 лв.

2.      Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения –   277,00 лв.

3.      Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 48 476,00 лв.

4.      Обезщетения по Кодекса на труда – 41 131,00 лв.

5.      Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –

324 869,00 лв.

6.      Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  37 004,00 лв.

7.      Разходи за медикаменти – 550,00лв.

8.      Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 5 859,00 лв.

9.      Разходи за учебници и учебни помагала – 34 726,00 лв.

10. Разходи за материали – 63 022,00 лв.

11. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на 

69 278,00 лв.

12. Разходи за външни услуги – 70 514,00 лв.

13. Разходи за текущ ремонт – 77 955,00 лв.

14. Разходи за командировки в страната – 1 289,00 лв.

15. Разходи за застраховане – 2 396,00 лв.

16. Стипендии на ученици – 13 926,00 лв.

17. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –

3 300 ,00лв.

 

 

Общ разход към 30.12.2019г. – 2 225 287,00лв.

 

 

Изготвил доклада : Юлия Кирова 


Д О К Л А Д

 

Относно: получените и изразходвани средства към 30.09.2019г.

 

 

 

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:

                            Дейност 322  - 1 955 025 лв.

                            Дейност 318 -       42 970 лв.

                            Дейност 338 -     148 230 лв.

                            Дейност 389 -            765 лв.

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.09.2019г. са в размер на 1 700 119,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :

1.      Средства за фонд работна заплата в размер на 1 000 151,00 лв.

2.      Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения –   277,00 лв.

3.      Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 48 476,00 лв.

4.      Обезщетения по Кодекса на труда – 44 056,00 лв.

5.      Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –

227 349,00 лв.

6.      Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  19 503,00 лв.

7.      Разходи за медикаменти – 550,00лв.

8.      Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 819,00 лв.

9.      Разходи за учебници и учебни помагала – 33 280,00 лв.

10. Разходи за материали – 32 725,00 лв.

11. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на 

42 024,00 лв.

12. Разходи за външни услуги – 59113,00 лв.

13. Разходи за текущ ремонт – 77 250,00 лв.

14. Разходи за командировки в страната – 824,00 лв.

15. Разходи за застраховане – 91,00 лв.

16. Стипендии на ученици – 9 552,00 лв.

17. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –

3 000 ,00лв.

 

 

Общ разход към 30.09.2019г. – 1 606 040,00лв.

 

 

Изготвил доклада : Юлия Кирова

 

                         
Д О К Л А Д

 

Относно: получените и изразходвани средства към 30.06.2019г.

 

 

 

 

                          С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:

                            Дейност 322  - 1 955 025 лв.

                            Дейност 318 -       42 970 лв.

                            Дейност 338 -     148 230 лв.

                            Дейност 389 -            765 лв.

                         Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.06.2019г. са в размер на 1 220 312,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :

1.      Средства за фонд работна заплата в размер на 683 771,00 лв.

2.      Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 48 638,00 лв.

3.      Обезщетения по Кодекса на труда – 2 656,00 лв.

4.      Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –

155 953,00 лв.

5.      Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  19 503,00 лв.

6.      Разходи за медикаменти – 50,00лв.

7.      Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 619,00 лв.

8.      Разходи за учебници и учебни помагала – 1 221,00 лв.

9.      Разходи за материали – 14 059,00 лв.

10. Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на 

42 024,00 лв.

11. Разходи за външни услуги – 46 254,00 лв.

12. Разходи за текущ ремонт – 3 210,00 лв.

13. Разходи за командировки в страната – 824,00 лв.

14. Разходи за застраховане – 91,00 лв.

15. Стипендии на ученици – 8 445,00 лв.

16. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения –

1 560 ,00лв.

 

 

Общ разход към 30.06.2019г. – 1 028 878,00лв.

 

 

 

Изготвил доклада : Юлия Кирова

 


Д О К Л А Д

 Относно: получените и изразходвани средства към 29.03.2019 г.
 С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2019 г. по дейности, както следва:
  • Дейност 322  - 1 955 025 лв.
  • Дейност 318 -       42 970 лв.
  • Дейност 338 -     148 230 лв.
  • Дейност 389 -            765 лв.
   Постъпилите субсидии по приходната част на бюджета към м.03.2019г. са в размер на 603 574,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :
1.  Средства за фонд работна заплата в размер на 334 867,00 лв.
2.  Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 37 338,00 лв.
3.  Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател –
76 408,00 лв.
4.  Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  9 181,00 лв.
5.  Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 360,00 лв.
6.  Разходи за учебници и учебни помагала – 567,00 лв.
7.  Разходи за материали – 4 706,00 лв.
8.  Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на - 23 203,00 лв.
9.   Разходи за външни услуги – 15 229,00 лв.
10. Разходи за командировки в страната – 250,00 лв.
11. Разходи за застраховане – 91,00 лв.
12. Стипендии на ученици – 2 097,00 лв.
13. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения – 1 560 ,00лв.
 
Общ разход към 29.03.2019г. – 505 857,00 лв.
 Изготвил доклада : Юлия Кирова
 
Д О К Л А Д
 Относно: получените и изразходвани средства към 30.03.2018 г.
    С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2018 г. в размер на  1 811 025,00 лв. /дейност 322 – 1 700 669лв., дейност 318 – 25 306лв. и дейност 338 – 85 050лв./.
     Постъпилите средства по приходната част на бюджета към м.03.2018г. са в размер на 536 115,00лв. и са извършени разходи, по държавна  дейност, както следва :
1. Средства за фонд работна заплата в размер на 278 735,00 лв.
2. Средства за възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 2 246,00 лв.
3.  Разходи за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал – 35 633,00 лв.
4. Разходи за обезщетения на персонала – 391,00лв.
5.   Разходи за задължителни осигурителни вноски от работодател – 63 735,00 лв.
6.   Храна на учениците от подготвителните групи до 4 клас в размер на  7 615,00 лв.
7.   Разходи за постелен инвентар и работно облекло – 720,00 лв.
8.  Разходи за материали – 6 645,00 лв.
9.  Разходи за горива, ел.енергия и топлофикация в размер на - 15 834,00 лв.
10. Разходи за външни услуги – 25 528,00 лв.
11. Стипендии на ученици – 6 037,00 лв.
12. Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения – 7 883 ,00лв.
 
 Общ разход към 30.03.2018г. – 451 002,00 лв.
 
 Изготвил доклада : Юлия Кирова

170 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

 

                                                  БЮДЖЕТ ДЕЙНОСТ УЧИЛИЩЕ  2019г.

 

 

ДЕЙНОСТ 322

 

                 бюджет

1 889 673

 

преходен остатък

65 352

 

1 955 025

 

 

Делегирани от държавата

§§

 

план за

I

 

III

IV

 

дейности

 

 

годината

 

 

 

 

 

Зап. и въз. За пер.,нает по тр.и л.пр.

01

00

1382800

345700

345700

345700

345700

 

запл.на перс. Зает по труд.правоотн.

01

01

1382800

345700

345700

345700

345700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др.възнагр.и плащ. за персонала

02

00

0

0

0

0

0

 

за нещатен п-л , нает по тр. правоотн.

02

01

0

 

 

 

 

 

за перс., по извънтрудови правоотн.

02

02

0

 

 

 

 

 

изпл.,суми СБКО

02

05

0

 

 

 

 

 

обезщетения с х-р на възнаграждение

02

08

0

 

 

 

 

 

др.плащания и възнаграждения

02

09

0

 

 

 

 

 

Задълж.осиг.вноски от работодат.

05

00

314740

78685

78685

78685

78685

 

осиг.вноски от работ.за ДОО

05

51

196640

49160

49160

49160

49160

 

осиг.вноски от работ.за УПФ

05

52

51700

12925

12925

12925

12925

 

здравно осиг.вноски от работ.

05

60

66400

16600

16600

16600

16600

 

вн.за доп.задължит.осиг. от работ.

05

80

 

 

 

 

 

 

Всичко трудови разходи :

 

 

 

 

 

 

 

 

Издръжка

10

00

240085

67511

60021

52531

60022

 

храна

10

11

32054

9616

8014

6410

8014

 

медикаменти

10

12

0

 

 

 

 

 

постелен инвентар и облекло

10

13

34490

10348

8622

6898

8622

 

уч.и научноиз.разх.книги за библиотека

10

14

0

 

 

 

 

 

материали

10

15

30000

7500

7500

7500

7500

 

вода , горива и ел.енергия

10

16

60000

15000

15000

15000

15000

 

разходи за външни услуги

10

20

40619

12185

10155

8124

10155

 

текущ ремонт

10

30

20000

6000

5000

4000

5000

 

платени данъци, мита и такси

10

40

0

 

 

 

 

 

командировки в страната

10

51

282

70

70

71

71

 

разходи за застраховане

10

62

2000

600

500

400

500

 

СБКО

10

91

20640

6192

5160

4128

5160

 

глоби, неуст.,нак.лихви и съд.обезщ.

10

92

0

 

 

 

 

 

др.неклас.в др.парагр.и подпар.

10

98

0

 

 

 

 

 

Стипендии

40

00

17400

5220

4350

3480

4350

 

Придобиване на ДМА

52

00

 

 

 

 

 

 

Придобиване на компютри и хардуер

52

01

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО §01-§40

 

 

1955025

497116

488756

480396

488757

 

 

 

Директор :

 

/Пламен Димитров/

 

 

170 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

                                                       БЮДЖЕТ ДЕЙНОСТ УЧИЛИЩЕ 2019г.

ДЕЙНОСТ 338

бюджет

148 230

преходен остатък

0

148 230

Делегирани от държавата

§§

 

план за

I

II

III

IV

дейности

 

 

годината

 

 

 

 

Зап. и въз. За пер.,нает по тр.и л.пр.

01

00

63000

15750

15750

15750

15750

запл.на перс. Зает по труд.правоотн.

01

01

63000

15750

15750

15750

15750

 

 

 

 

 

 

 

 

Др.възнагр.и плащ. за персонала

02

00

0

0

0

0

0

за нещатен п-л , нает по тр. правоотн.

02

01

0

 

 

 

 

за перс., по извънтрудови правоотн.

02

02

0

0

0

0

0

изпл.,суми, представително, СБКО

02

05

0

 

 

 

 

обезщетения с х-р на възнаграждение

02

08

0

 

 

 

 

др.плащания и възнаграждения

02

09

0

 

 

 

 

Задълж.осиг.вноски от работодат.

05

00

14804

3701

3701

3701

3701

осиг.вноски от работ.за ДОО

05

51

9024

2256

2256

2256

2256

осиг.вноски от работ.за УПФ

05

52

2732

683

683

683

683

здравно осиг.вноски от работ.

05

60

3048

762

762

762

762

вн.за доп.задължит.осиг. от работ.

05

80

0

 

 

 

 

Всичко трудови разходи :

 

 

 

 

 

 

 

Издръжка

10

00

70426

20823

17607

14389

17607

храна

10

11

0

 

 

 

 

медикаменти

10

12

0

 

 

 

 

постелен инвентар и облекло

10

13

1720

516

430

344

430

уч.и научноиз.разх.книги за библиотека

10

14

6084

1521

1521

1521

1521

материали

10

15

22000

6600

5500

4400

5500

вода , горива и ел.енергия

10

16

17949

5385

4487

3590

4487

разходи за външни услуги

10

20

20958

6287

5240

4191

5240

текущ ремонт

10

30

0

 

 

 

 

платени данъци, мита и такси

10

40

0

 

 

 

 

командировки в страната

10

51

0

 

 

 

 

разходи за застраховане

10

62

0

 

 

 

 

СБКО

10

91

1715

514

429

343

429

глоби, неуст.,нак.лихви и съд.обезщ.

10

92

0

0

0

 

0

др.неклас.в др.парагр.и подпар.

10

98

0

 

 

 

 

Стипендии

40

00

0

0

0

0

0

ВСИЧКО §01-§40

 

 

148230

40274

37058

33840

37058

 

Директор:

/Пламен Димитров/

170 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

 

                                                  БЮДЖЕТ ДЕЙНОСТ УЧИЛИЩЕ 2019г.

 

 

ДЕЙНОСТ 318

бюджет

36 720

 

преходен остатък

6 250

 

42 970

 

 

Делегирани от държавата

§§

 

план за

I

II

III

IV

 

дейности

 

 

годината

 

 

 

 

 

Зап. и въз. За пер.,нает по тр.и л.пр.

01

00

14364

3591

3591

3591

3591

 

запл.на перс. Зает по труд.правоотн.

01

01

14364

3591

3591

3591

3591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др.възнагр.и плащ. за персонала

02

00

0

0

0

0

0

 

за нещатен п-л , нает по тр. правоотн.

02

01

0

 

 

 

 

 

за перс., по извънтрудови правоотн.

02

02

0

0

0

0

0

 

изпл.,суми, представително, СБКО

02

05

0

 

 

 

 

 

обезщетения с х-р на възнаграждение

02

08

0

 

 

 

 

 

др.плащания и възнаграждения

02

09

0

 

 

 

 

 

Задълж.осиг.вноски от работодат.

05

00

3356

839

839

839

839

 

осиг.вноски от работ.за ДОО

05

51

2044

511

511

511

511

 

осиг.вноски от работ.за УПФ

05

52

620

155

155

155

155

 

здравно осиг.вноски от работ.

05

60

692

173

173

173

173

 

вн.за доп.задължит.осиг. от работ.

05

80

0

 

 

 

 

 

Всичко трудови разходи :

 

 

 

 

 

 

 

 

Издръжка

10

00

25250

6876

6312

5749

6313

 

храна

10

11

2256

677

564

451

564

 

медикаменти

10

12

0

 

 

 

 

 

постелен инвентар и облекло

10

13

0

 

 

 

 

 

уч.и научноиз.разх.книги за библиотека

10

14

0

 

 

 

 

 

материали

10

15

8776

2633

2194

1755

2194

 

вода , горива и ел.енергия

10

16

5000

1250

1250

1250

1250

 

разходи за външни услуги

10

20

8978

2244

2244

2245

2245

 

текущ ремонт

10

30

0

 

 

 

 

 

платени данъци, мита и такси

10

40

0

 

 

 

 

 

командировки в страната

10

51

0

 

 

 

 

 

разходи за застраховане

10

62

0

 

 

 

 

 

СБКО

10

91

240

72

60

48

60

 

глоби, неуст.,нак.лихви и съд.обезщ.

10

92

0

0

0

 

0

 

др.неклас.в др.парагр.и подпар.

10

98

0

 

 

 

 

 

Стипендии

40

00

0

0

0

0

0

 

ВСИЧКО §01-§40

 

 

42970

11306

10742

10179

10743

 

 

 

Директор:

 

/Пламен Димитров/

 

 


Архив

2018-20192017 | 2016 | 2015 | 2014