"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в 8 клас

в осми клас

График

на дейностите в 170  СУ „Васил Левски“ по приемането на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г.

съгласно заповед № РД09-920/ 05.05.2020 г. на МОН за изменение на Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г. за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2019/2020 година и организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година на МОН;

 

1. Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език в 7. клас. Изпитът е по желание на ученика. - подаване на заявленията от учениците в училище; - подаване на заявленията в РУО - София-град и регистриране в софтуерния продукт до 05.04.2020 г. 06.- 08.04.2020 г. вкл.

 2. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 27.05 - 29.05.2020 г. вкл.

 3. • Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите.

• Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите – служебна бележка. до 08.06.2020 г. вкл.

 4. Провеждане на тестове за НВО по:

 • Български език и литература

• Математика 15.06.2020 г. - 9.00 ч. 17.06.2020 г. - 9.00 ч.

 5. Обявяване на резултатите от тестовете за НВО. до 29.06.2020 г. вкл.

 6. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство

 • Музика

• Спорт 22.06.2020 г. 23.06.2020 г. 24.06-25.06.2020 г. вкл.

 7. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26.06.2020 г. вкл.

 8. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за НВО и изпитите за проверка на способностите. до 02.07.2020 г. вкл.

 9. Издаване на свидетелство за завършване на основно образование до 03.07.2020 г.

 10. Подаване на документи за участие в приема на ученици по 03.07 - 07.07.2020 г. вкл. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13.07.2020 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 14.07 - 16.07.2020 г. вкл.

 13. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20.07.2020 г. вкл.

14. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21.07 - 22.07.2020 г. вкл.

15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2020 г.

16. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 - 27.07.2018 г. вкл.

17. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2018 г.

 18. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г.

19. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 03.08.2020 г.

 20. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

21. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2020 г. вкл.

 

                                                                                   Директор: Пламен Димитров

 

 


170 СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр.Нови Искър,общ.Столична,ул. “Искърско дефиле”№277

 тел. 02/ 892 30 81 E-mail:sou_170@abv.bg

 

 

   Уважаеми родители,

тази година вашето дете ще завърши основно образование. Пред вас предстои важен избор – къде детето Ви да продължи образованието си?

Документите за кандидатстване се подават онлайн, за което ще получите допълнителни указания на предстояща родителска среща през м. май 2020г

 Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. Кандидатстването се извършва на база оценките  от Външното оценяване по български език и литература и математика, и балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование/които се определят от отделното училище за което кандидатствате/ приравнени в точки. Ученици които имат двойки на един от двата теста или не са се явили в деня на изпита поради здравословни причини, ще кандидатстват само с оценките от свидетелството за завършено основно образование/т.е. ще имат по- нисък бал в сравнение с останалите и ще бъдат ограничени в избора си на училище/.

Дати за провеждане на Национално външно оценяване:

   Български език и литература - 09.06.2020г., 9,00 часа

   Математика - 11.06.2020г., 9,00 часа

   Чужд език/ по желание на ученика, за което се подава заявление за явяване на НВО по чужд език/- 17.06.2020г.

Кампанията по подаване на заявления за кандидатстване започва на 03.07.2020г.

Ако вашето дете иска да продължи образованието си в училище с изобразително изкуство, музика, хореография или спорт, от 27.05.2020г. до 29.05.2020г.  трябва да подаде заявление за полагане на изпити за проверка на способностите- в училището, където учи;

  Изпитите за проверка на способностите се провеждат в училището, за което кандидатства детето, на следните дати:

     Изобразително изкуство- 22.06.2020г.

     Музика- 23.06.2020г.

     Спорт- 24.06.2020г.- 25.06.2020г.

    


 

  170 СУ „Васил Левски“ Ви предлага следната възможност за продължаване на обучението в 8 клас на вашето дете:

I.      Първата паралелка – 8 „а” клас  е професионална паралелка- с професия- Организатор на туристическа агентска дейност  и специалност Организация на туризма и свободното време с разширено изучаване на АЕ. Втори чужд език- Руски език 9 и 10 клас и чужд език по професията от 10 до 12 клас- английски език/.

1. Балообразуващи предмети за прием са :

-         утроената  оценка от национално външно оценяване по български език и литература 

-          оценката по математика от НВО

-         годишните оценки от свидетелството  за завършено основно образование по български език и литература и география и икономика.

2.     Предмети от професионална подготовка:

  Счетоводство и отчетност в туризма, маркетинг в туризма, технология и организация на екскурзоводското обслужване, транспорт и туристическа агентска дейност и учебна практика.

3.     Професионалното образование се придобива след:

-         успешно положени зрелостни изпити.

-         успешно положени държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и по практика на професията Организатор на туристическа агентска дейност. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. 

-         Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

II.   Втората паралелка – 8 „б” клас  - профилирана паралелка с профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на АЕ, втори чужд ези к в 9 и 10 клас- Руски език .

1.     Балообразуващи предмети за прием са :

-         утроената  оценка от национално външно оценяване по български език и литература 

-          оценката по математика от НВО

-         годишните оценки от свидетелството  за завършено основно образование по български език и литература и по география и икономика.

2.     Профилиращи предмети: предприемачество, география и икономика и информационни технологии.

3.     Завършеното образование се удостоверява с диплома за средно образование след успешно положени ДЗИ. Учениците, които не са се явили или не са издържали ДЗИ получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап.

Училището разполага с квалифицирани преподаватели и много добра материално техническа база, 4 компютърни кабинета- два от които оборудвани с терминални станции, 2 физкултурни салона и множество интерактивени кабинети.

          

           Елате при нас в 8-ми клас!