"Васил Левски" гр. Нови Искър

Профил на купувача

Профил на купувача

170 СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА - 11.06.2019 г.
З А П О В Е Д

№ 809-709/11.06.2019 г.

На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и представено  мотивирано предложение с Вх. №906/11.06.2019г.  от назначената със Заповед №781-681/30.05.2019 г. на директора на 170 СУ „Васил Левски“ комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

О П Р Е Д Е Л Я М

1.      По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в 170 СУ „Васил Левски“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:

·         Заявител по Схема „Училищен плод“ ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“, с максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –  ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“, с максимален брой доставки за всяка учебна година 50 бр.;

2.      На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

3.      На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

 

Дата: 11.06.2019 г.                                                  Директор: /п/

                                                                                                   /Пл. Димитров/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА - 20.05.2019 г.
Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата, на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения
---------------------------------------------------------------------------------------
гр. Нови Искър, общ.Столична; ул.”Искърско дефиле”№ 277
телефон: 892 30 81892 30 85, e-mail: sou_170@abv.bg

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 136, чл. 1 Зв и чл. 1 Зг от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС N2251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г„ в сила от 11.11.2016 г., бр.З6 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г. в сила от 7.07.2017 г. изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г. в сила от 23.05.2018 г. бр. 53 от 26.06.2018 г. в сила от 20.06.2018 г. бр. 97 от 23.11.2018 г. бр. 18 от 1.03.2019 г. изм., бр. 19 от
5.03.2019 г. в сила от 5.03.2019 г. [Наредбата/

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ
ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019 / 2020, 2020 / 2021 и 2021 / 2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. I З от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” (Наредбата);
- еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
- производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение Ne З, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ат. З от Наредбата;

УСЛОВИЯ
Срокът за набиране на предложенията, е от 20.05.2019 г. до 16.00 ч. на 29.05.2019

  1. Място на подаване - сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.
  2. Приблизителният брой на децата/учениците в училището от подготвителната група и учениците от I до IV клас включително през 2019-2020 учебна година ще бъде 350 ;
  3. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 r /З учебни години/;
  4.  Максимален брой доставки за всяка учебна година: по схема „Училищен плод” - 46 бр. доставки; по схема „Училищно мляко” - 50 бр. доставки;
  5. Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие” определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година:

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”, представят поотделно за всяка от схемите:

1. По схема „Училищно мляко“:
-   ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис и печат/;
-   Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
-   Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;
-   Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл, 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;
-   копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема ”Училищно мляко”;
-   Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 - ако кандидатите са заявителите по чл. 13, ал. 1, т. З от Наредбата;
-   Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, З и 5 от Наредбата
-   Време за реакция при несъответствие на доставките.

2. По схема „Училищен плод":

-   ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи [представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис и печат/;

-   Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
-   Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба N2 З от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;
-   Преимущество при избора на заявител по схемата имат: Заявители с опит на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемата и брой обекти / учебни заведения/.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

1 .Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;
2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
З. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите ”Училищно мляко” и „Училищен плод”, при спазване на изискванията на Наредбата.
4.                       Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
5.                       Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт 02 / 892 30 86

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата, на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения — 20.05.2019г.