"Васил Левски" гр. Нови Искър

Свободни места за ученици

Свободни места за прием по класове
1 клас - 0 свободни места
2 клас - 15 свободни места
3 клас - 17 свободни места
4 клас - 7 свободни места
5 клас - няма свободни места
6 клас - 2 свободни места
7 клас - 9 свободни места
8 клас - 0 свободни места
9 клас - 3 свободни места
10 клас - няма свободни места
11 клас - 5 свободни места
12 клас - 5 свободни места