"Васил Левски" гр. Нови Искър

Проекти

Проекти
Проекти
допълнително обучение
Проекти
Училището работи по следните проекти:
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“